Eiga Doraemon: Nobita no getsumen tansaki (2019) Poster

FAQ

Add to FAQ
Showing all 1 items
Jump to:

FAQs

Edit
  • The Official Japanese voice actors in the Anime film are

    Doraemon - Wasabi Mizuta Nobita - Megumi Ohara Shizuka - Yumi Kakazu Suneo - Tomokazu Seki Gian - Subaru Kimura Luka - Junko Minagawa Luna - Alice Hirose Cancer - Soichi Nakaoka Crab - Shigeo Takahashi Goddard - Yuya Yagira Diabolo - Kotaro Yoshida Moobit - Akino Watanabe Tamako Nobi - Kotono Mitsuishi Nobisuke Nobi - Yasunori Matsumoto Dekisugi - Shihoko Hagino Sensei - Wataru Takagi Aru - Ikue Otani Mozo - Yukiji Kaia - Ai Sakai Nuru - Michiyo Murase Moru - Noriaki Kimiko Rukoru - Hitomi Nabatame

    Are the official Japanese voice actors for this film, the rest of the characters that appears in this film are, Ruko, Nuru, Horuru, Runi, Tsukkuru, Beru, and News Woman are characters featured in the film. Edit

Spoilers

Edit

See also

Awards | User Reviews | User Ratings | External Reviews | Metacritic Reviews


Recently Viewed